Algemene voorwaarden & AVG Verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kabelbaan Valkenburg BV

Artikel 1 Offertes en opties

 1. Opties op een bepaalde datum worden geplaatst en dienen 3 werkdagen na de optie-aanvraagdatum door ons bevestigd voor ontvangst te worden middels het (optie)reserveringsformulier.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en kosteloos.
 3. Onze offertes zijn niet bindend ingeval van veranderde regelgeving van de lokale overheden of andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 2 Reservering

 1. Na aanmelding per email (reserveringsformulier van onze website), volgt een (optie)reserveringsbevestiging per email. Deze bevestiging dient door U geretourneerd te worden per omgaande per email o.v.v. akkoord en datum in de daarvoor bestemde vlakken op het formulier.
 2. Door het vermelden van Uw naam in het daarvoor bestemde vlak in deze bevestiging verklaart U op de hoogte te zijn van onze algemene voorwaarden, welke te raadplegen zijn op onze website www.agogovalkenburg.nl. De persoon wiens naam wordt vermeld in deze bevestiging is te allen tijde de persoon waarmee wij alles afhandelen en dus niet met andere personen die deel uitmaken van een gereserveerde groepsactiviteit. Hierna te noemen “klant”.
 3. Na retournering van het (optie)reserveringsformulier is Uw reservering definitief. Tenzij het om een vooraf te betalen arrangement gaat (dit staat vermeld in ons reserveringsformulier), dan is de reservering definitief na ontvangst van de betaling.
 4. De ingevulde gegevens op het reserveringsformulier dienen door de “klant” gecontroleerd te worden. Denk hierbij aan speeldatum, tijdstip, aantal deelnemers, pakketkeuze en totaalbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten.
 5. De “klant” dient de betrokkenen waarvoor hij heeft gereserveerd, op de hoogte te brengen van het eigen risico van deelname aan de programma’s en de algemene voorwaarden.
 6. In onvoorziene omstandigheden houden wij ons het recht voor van de bevestiging af te wijken indien de veiligheid of gezondheid van deelnemers om omgeving in gevaar komt. Ook bij veranderde (lokale) wetgeving houden wij het recht tot programmawijziging.
 7. Gereserveerde tijden. Indien de deelnemers te laat arriveren voor de aanvang van het gereserveerde programma (zie voor juiste aanvangstijd het door U ontvangen reserveringsformulier), kan onze organisatie niet meer garant staan voor de uitvoering van het totaal gereserveerde programma. Gezien de reservering van andere groepen en/of materialen en/of begeleiding kunnen wij de aangegeven tijden niet altijd overschrijden. In de praktijk kan dit een inkorting of annulering van het programma ten gevolge hebben zonder restitutie van de afgesproken cq betaalde prijzen.
 8. Gereserveerd aantal personen. Het aantal personen genoemd in de reserveringsbevestiging kan tot uiterlijk 1 week voor de gereserveerde speeldatum gewijzigd worden. Hierna is het aantal personen bindend, er vindt geen terugbetaling plaats of indien U niet van te voren heeft betaald dient u het afgesproken aantal te betalen.
 9. Gereserveerde buitenactiviteiten kunnen bij slechte weersomstandigheden niet plaatsvinden. De organisatie biedt U, indien mogelijk, een alternatief aan. Mochten er gereserveerde activiteiten door een technische storing geen doorgang kunnen vinden ontvangt men een tegoedbon per persoon die niet heeft kunnen deelnemen.

Artikel 3 Betalingsvoorwaarden

 1. Het genoemde totaalbedrag in een reserveringsbevestiging van onze arrangementen dient uiterlijk 7 dagen voor de gereserveerde speeldatum door ons ontvangen te zijn o.v.v. de reserveringscode (staat vermeld op het reserveringsformulier). Indien de betaling niet binnen deze termijn door ons ontvangen is kunt U geen aanspraak maken op Uw reservering.
 2. Indien U een z.g. korte termijn boeking heeft gedaan, d.w.z. 10 tot 3 dagen voor de speeldatum dient de betaling direct overgemaakt te worden zodat deze uiterlijk 1 dag voor de reservering bij ons binnen is. Indien de betaling niet binnen deze termijn door ons ontvangen is kunt U geen aanspraak maken op Uw reservering.
 3. Indien U een z.g. late boeking heeft gedaan, d.w.z. 3 dagen of korter tot de speeldatum worden door de organisatie afspraken gemaakt die bindend zijn. De organisatie behoudt zich het recht per boeking de betalingsvoorwaarden te bepalen.
 4. Eventueel teveel betaald geld per bank wordt op aangeven van de “klant” tot maximaal 1 week van te voren teruggestort.
 5. Indienbetalingen voor losse activiteiten aan de kassa worden voldaan kan dit als de buitenactiviteiten (en dus ook de buitenkassa) gesloten zijn, alleen contant en niet middels pin, chip of creditcard.
 6. Betalingen van consumpties behorende bij gereserveerde activiteiten dienen door één persoon contant te worden betaald.

Artikel 4 Veiligheid en eigen verantwoordelijkheid

 1. Kabelbaan Valkenburg B.V. staat garant voor de in het programma gebruikte materialenbetreffende veiligheid. Uiteraard dienen de deelnemers de instructies van onze instructeurs onvoorwaardelijk op te volgen. Indien de instructies niet opgevolgd worden en/of onvoldoende in acht genomen worden, kan onze organisatie geen enkele verantwoordelijk aanvaarden.
 2. Gebruik van alcohol vooraf en tijdens het programma is ten strengste verboden. Bij constatering van alcoholgebruik kan deelname geweigerd worden zonder dat de deelnemers dan recht hebben op restitutie van betaalde gelden. Onze organisatie neemt geen enkele verantwoordelijkheid indien de deelnemers vooraf alcohol genuttigd hebben.
 3. Voor eventuele blessures of ongevallen is Kabelbaan Valkenburg B.V. niet aansprakelijk. Iedereen neemt deel op eigen risico. Wij adviseren u eventuele medische klachten vooraf aan ons kenbaar te maken, zodat wij kunnenbepalen of deelname aan de gewenste activiteit mogelijk is of dat onze instructeurs hier rekening mee kunnen houden.
 4. Bij deelname van minderjarige kinderen aan onze activiteiten geldt te allen tijde dat zij begeleidt moeten worden door voldoende volwassenen. Deze volwassene(n) is verantwoordelijk voor het welbevinden en veiligheid van de minderjarige deelnemer.

Artikel 5 Deelname

 1. Voor deelname aan onze activiteit Kabelbaan dient de deelnemer minimaal 10 jaar oud te zijn. Anders onder de begeleiding van een volwassene.
 2. Voor deelname aan onze activiteit Lasergame dient de deelnemer minimaal 1.20 mtr groot te zijn.
 3. Voor deelname aan onze activiteit Rodelen dient de deelnemer minimaal 10 jaar oud te zijn. Anders onder de begeleiding van een volwassene.
 4. Indien een deelnemer verstandelijke of lichamelijke beperkingen heeft dient hij/zij onder begeleiding deel te nemen aan activiteiten.
 5. Deelname geschiedt te allen tijde op eigen risico en verantwoording.
 6. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal of vermissing ten gevolge van deelname aan het programma of huur van ons product en/of materialen.
 7. Schade aan materialen door oneigenlijk gebruik zijn voor rekening van de gebruiker.
 8. Door de uitgereikte materialen in gebruik te nemen gaat U akkoord met hun staat van onderhoud en hun kwaliteit. Schaden ontstaan door het gebruik van deze materialen zijn dan niet meer op ons te verhalen.
 9. De gebruiker van de materialen is verantwoordelijk voor diefstal, vermissing en schade.
 10. Voor specifieke voorwaarden deelname in minimum 3en maximum aantal deelnemers en bijbehorende prijsstellingen zie onze prijslijst. Het minimum aantal deelnemers hierin benoemd is bindend, d.w.z. dat bij deelname waarbij het aantal deelnemers kleiner is dan het vereiste minimum aantal deelnemers te allen tijde de prijs betaald dient te worden die geldt voor het door ons genoemde minimum aantal.

Artikel 6 Annulering door de klant

 1. Bij annulering binnen de termijn van 7 dagen tot de uitvoerdatum, bent U ons het totale factuurbedrag schuldig.
 2. Bij annulering buiten de termijn van 7 dagen, krijgt U het volledige factuurbedrag retour onder aftrek van €50,00 administratiekosten.

Artikel 7 Verzekering

 1. Iedere deelnemer aan onze activiteiten dient verzekerd te zijn tegen ongevallen.
 2. Wij zijn nimmer aansprakelijk te stellen voor geleden schade, indien de verzekeringsmaatschappij eventuele schaden niet dekt.

Artikel 8 Algemeen

 1. In gevallen waarin in deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is, wordt in onderling overleg een regeling getroffen.
 2. Eventuele geschillen zullen te berechting worden voorgelegd aan de Arrondissementrechtbank te Maastricht.
 3. De algemene voorwaarden van Kabelbaan Valkenburg B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg te Maastricht.
 4. Algemene Informatie Kabelbaan Valkenburg B.V.
 5. De programma’s van Kabelbaan Valkenburg B.V. zijn groepsverbonden recreatieve programma’s, waarbij het niet gaat om het leveren van een sportprestatie maar meer om het aparte, unieke karakter van de verschillende sportonderdelen. Een speciale conditie is dan ook niet vereist.
  Hoewel er sprake is van een dag met een sportief karakter zal de sfeer en de gezelligheid in de groep een belangrijke rol spelen.
 6. Kledingadvies
  • Vrijetijds- of sportkleding met stevige sport- of wandelschoenen. Eventueel schone kleding voor na afloop van het programma.
  • Bij slecht weer een regenjas.
  • De grotprogramma’s vinden plaats in de mergelgrotten van Valkenburg, met zowel in de zomer als winter een constante temperatuur van circa12 °C. Wij adviseren een T-Shirt met trui (fleece).
 7. Waar dient u rekening mee te houden?
  • Het is van groot belang voor u zelf en voor onze Organisatie dat het programma op tijd kan beginnen. Het beste is als u met uw groep circa 15 minuten voor aanvang van het programma aanwezig bent Aangezien de kans groot is dat er na u nog andere groepen gebruik maken van ons programma, zijn wij genoodzaakt om te stoppen op de afgesproken tijd. Indien door uw toedoen te laat met het programma gestart wordt, kan dit betekenen dat uw programma zal worden ingekort. U hebt dan geen recht op teruggave van de betaalde prijs
  • Wij kunnen wijzigingen in het opgegeven aantal personen tot 8 dagen voor de uitvoering van uw opdracht accepteren (zie tevens Algemene voorwaarden Artikel 4 “wijzigingen door de klant”) Nadien bent u onvoorwaardelijk gebonden aanbetaling van het opgegeven aantal personen.
 8. AVG VERKLARING
 9. AGOGO Valkenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
  U kunt een verzoek indienen voor inzage in uw gegevens en ter verwijdering van uw gegevens.
  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door AGOGO Valkenburg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met AGOGO Valkenburg op via reserveringen@agogovalkenburg.nl. www.agogovalkenburg.nl is een website van AGOGO Valkenburg. AGOGO Valkenburg is als volgt te bereiken:
 10. Postadres: Neerhem 46
  Vestigingsadres: Neerhem 44
  Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 14610671
  Telefoon: 043-6090609
  E-mailadres: reserveringen@agogovalkenburg.nl

Grot Arrangement

Geniet voordelig van onze indoor hoogtepunten in de grot!

 • Curling in de grot
 • Bounce Adventure
 • 1 sessie Lasergame
 • Drankje + iets lekkers

Voor €21,50 p.p. (i.p.v. €26,00 p.p.) verzekerd van een topdag. 

Prijs p.p.: €21,50